Termékeink

Kiadványaink

Könyv

Ha megtetszett Önnek valamelyik könyvünk, kérjük írjon a tba.boltok@gmail.com email címre!


Csak magukon múlik!

Korzenszky Richárd OSB
Jegyzetek a Katolikus Rádiónak
800.- Ft
Megjelenés éve: 2017.

„Eltűnődöm... Nézem a világot, a mindig változót, amelyben én magam is változom. De van-e valami, ami állandó? A gyermekek felnőnek, az idősek eltávoznak, de valami mégis változatlan. Az, hogy az életet egyikünk sem kérte, hanem kaptuk. Vajon úgy tudjuk-e felhasználni az életünket, hogy ajándéknak tudjuk megtapasztalni? Ajándék másoknak, ajándék önmagamnak.
Rövid írásokat tart kezében az olvasó: a Magyar Katolikus Rádió számára készültek. Nem talál benne semmi rendkívülit, s talán éppen ez lehet az érdekes. Hogy mindannyiunkkal történnek kisebb-nagyobb események, amelyek formálnak bennünket. Úgy is mondhatnám, hogy nevelnek.
Manapság szokás beszélni az élethosszig tartó tanulásról. Amíg élünk, gazdagodhatunk. Nem pénzben, valami egészen másban. Az emberségben.”


Tihanyi Kalendárium 2018

1200.- Ft
Megjelenés éve: 2017.

„A »Historia domus« – a ház történetének írása régi gyakorlat az egyházi intézményekben, plébániákon, kolostorokban. Kéziratos nagy könyvek vagy kisebb füzetek őrzik a történeteket, attól függően, hogy mennyire volt szorgalmas az események rögzítéséért felelős személy – plébános, perjel, apát. Néha megszakadnak a följegyzések, majd ismét folytatódnak.
A Tihanyi Kalendárium ezt a feladatot is ellátja, de ennél több. Tulajdonképpen nem is.
Kalendárium: a kalendárium műfajához a naptár mellett a rövid, színes írások, gyakorlati útmutatók, hasznos életvezetési tanácsok, esetleg jámbor imádságok is hozzátartoztak.
Inkább »évkönyv« ez a kötet is, visszatekintés a történtekre (napló), dokumentálása az elhangzottaknak (beszédek), ébren tartása a hely szellemének.
Köszönet mindazoknak, akik írásaikkal, beszédeikkel, fényképeikkel gazdagították könyvünket. S külön köszönet munkatársaimnak, Présingné Baracskai Erikának és Tátrai Zoltánnak, akik szorgalmas és gondos munkája lehetővé tette, hogy időben nyomdába kerüljön a Tihanyi Kalendárium 22. kötete.
Kívánom, hogy mindazok, akik kezükbe veszik, gazdagodjanak ismeretekben és Isten áldásával megerősödhessenek hitükben.”


Tihanyi Kalendárium 2017

600.- Ft
Megjelenés éve: 2016.

„Harmadik évtizedébe lép a Tihanyi Kalendárium évkönyv-sorozat. Amikor az elsőt szerkesztettük, nem gondoltunk arra, hogy húsz éves lehet. Többen csodálkozva kérdezték, honnan van még mindig anyagunk egy új kötethez? A válasz egyszerű: mindig történik valami. Vannak visszatérő események: kiállítások, hangversenyek, ünnepek, zarándoklatok. És mindig vannak egyszeri történések, amelyeket rögzíteni kell, mert a szó elszáll, az írás megmarad.
Feladataim miatt sokfelé járok. Szinte mindenhol megkérdik: van a táskában Tihanyi Kalendárium? Úgy tapasztaltam, hogy nem kevesen vannak, akik várják. Amikor megkérdik: mi újság Tihanyban? Azt szoktam válaszolni: tessék belelapozni a Kalendáriumba!
Jó szívvel ajánlom mindenkinek: remélem, találnak benne anyagot lelki épülésre, tájékozódásra, ismereteik bővítésére.”


Heggyel az ég egybe mosódik

Ünnepi kötet Korzenszky Richárd 70. születésnapjára
2000.- Ft
Megjelenés éve: 2011.

„Azt kértem Richárd atyától: menj Tihanyba, szervezd újjá Tihanyt! Tihanyt újjá kellett szervezni, Tihanyt részbe újjá kellett építeni, a tihanyi közösséget meg kellett teremteni. Ennek a munkának a kellős közepén köszönti a tágabb bencés a és a helyi közösség, rendtársai, tisztelői, tanítványai, barátai és munkatársai Korzenszky Richárd perjel atyát hetvenedik születésnapján!”
Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát

„Az oktatásügyben, a magyar keresztény kultúra területén kifejtett tevékenysége túlmutat egyházmegyénk (és rendje) határain, mégis nagyon örülök annak, hogy 1994 óta tihanyi perjel-plébánosként a Veszprémi Főegyházmegye is magáénak tudhatja. Jelenléte és segítőkészsége sokat jelent nekem magamnak, de egyházmegyém papjainak és híveinek is. Nagy műveltsége és humánuma révén jó hatással van azokra is, akik nem osztják a mi hitünket, de fogékonyak és nyitottak a katolikus keresztény értékek iránt.”
Márfi Gyula veszprémi érsek


Tanulmányok a 950 éves TihanyiaAlapítólevél tiszteletére

1200.- Ft
Megjelenés éve: 2005.

„A 950 éves tihanyi apátság hozzátartozik a magyarság kulturális örökségéhez. A Balaton fölött emelkedő épület messziről látszik. Sokak számára jelent igazodási pontot a tájékozódásban ősidők óta. Története szorosan egybefonódik a magyarság történelmével, pusztulásai és újrakezdései jelzik a történelmi viharokat és elszántságunkat a folytonos újrakezdésre. Alapítólevele, amely a pannonhalmi bencés levéltár féltett értéke, közös kincse mindenkinek, aki magyar nyelven szólal meg, és ismeri meg a világot.

Az alapítást ünneplő esztendőben, 2005-ben fontos eseménye volt az apátságnak az ünnepek között az a konferencia, amely a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár és az Országos Levéltár, valamint a Tihanyi Bencés apátság vezetőinek és munkatársainak közös munkájával jött létre. Ez a könyv az október 26-i konferencia előadásainak anyagát tartalmazza. Köszönet elsősorban a Szerkesztőnek és az előadóknak, hogy írásos formában közkinccsé válhatnak az itt elhangzott gondolatok”


Hét szó az életért

Anselm Grün
Elmélkedés
1200.- Ft
Megjelenés éve: 2015.

„Ez a könyv a nagyhét egyes napjainak spiritualitásába, és azok megünneplésébe történő bevezetés, valamint támpontot nyújt, hogy miként ünnepeljük azokat az istentiszteleteken és a liturgiában.

De nem csak a nagyhét tudatosabb átéléséhez kíván segítségül szolgálni. Útmutató a keresztény élethez is, amelyet az olvasó egész évben használhat, akkor is, ha lelkigyakorlatokra vagy például csendes napokra vonul vissza. A gondolatok abban kívánnak segíteni, hogy meg értsük Jézus Krisztus általi megváltásunknak, valamint életünknek a titkát, és hogy a Jézus halála és feltámadása által fakadt forrásból meríthessünk.”


Melyik a főparancs?

Borbély Kamill OSB
Beszédek, elmélkedések
500.- Ft
Megjelenés éve: 2006.

„Szaktárgyai a matematika-fizika voltak, de joggal mondhatta egyik tanártársa: nemcsak tantárgyakat tanított, hanem az általános műveltséget akarta megalapozni növendékeiben. Ezért módszere rokon volt a reneszánsz mesterekével: magyarázataiban, előadásaiban műveltsége egész kincsét tovább akarta adni.”
Szennay András főapát

„Mély teológiai, erkölcsi fogalmakat egyszerűen, közérthetően mondott el. Tudatosan követte annak a Jézusnak a módszerét, aki nem volt tudós filozófus, teológus, de tanításának olyan mélységei, távlatai voltak, melyek feltárása kétezer év alatt sem válhattak elcsépelt közhelyekké.”
Jahn László


„Hogy életük legyen…”

Hit és Egészség
Egy orvos-diakónus gondolatai

Dr. Egri László
500.- Ft
Megjelenés éve: 2013.

„Jézus nagyon sok gesztusa, mondata utal arra, hogy a beteg világ és a beteg ember gyógyítása is az Atyától reábízott küldetés egy része. Jézus mindig az egész embert látja, aki test és lélek elválaszthatatlan egysége. A gyógyítás mindig valamiképpen spirituális élmény is volt; a kor természettudományos módszereinek alkalmazása mellett valamilyen módon a szellemvilágot is megidézte, bevonta a folyamatba.

A két terület – a test és a lélek – kezelése élesen elvált egymástól a felvilágosodás korától, a természettudományok térhódításával. A beteg embernek azonban nem csak fáj valamije, hanem szenved is, és ebben a szenvedésben kérdéseket tesz fel; miért kell szenvednie, miért van rossz dolog a világban, mi lesz vele az élet után, mi az értelme az életének. Ez vezetett el annak újra-felfedezéséhez, hogy a gyógyításban helye és szerepe van a hitnek, a spirituális dimenziónak, adott esetben a vallásnak is.

A következő oldalakon az egészség, a gyógyítás és a hit kapcsolatát vesszük szemügyre. Foglalkozunk test és lélek kapcsolatával a gyógyításban, egészség és betegség fogalmával a spirituális dimenzió fényében, a stressz és hit egymásra hatásával, egyes betegségek és a hit kapcsolatával. Elgondolkodunk arról, hol találhatja meg a hit a maga helyét a gyógyításban, hogyan találhatna rá az európai orvosi gondolkodás arra a jézusi modellre, mely az egész embert képes átölelni és gyógyítani.”
Dr. Egri László


Elmélkedések az Isteni liturgiáról

Gogol N.V.
800.- Ft
Megjelenés éve: 2011.

„Ennek a könyvecskének az a célja, hogy liturgiánk* teljességét megmutassa mindazoknak, akik még nem ismerik eléggé: gyermekeknek, felnőtteknek, kezdőknek. Itt csak azokat használtuk fel a sok magyarázó értelmezés közül, amelyek egyszerűségük és alkalmasságuk miatt mindenki számára hozzáférhetőek, és amelyek főként az egyes cselekmények egymással való összefüggésének szükséges és helyes megértését szolgálják. E könyv kiadójának az a szándéka, hogy az olvasó fejben tudja tartani a cselekmények sorrendjét. Hiszi, hogy mindenki számára, aki figyelemmel követi a liturgiát, s minden szavát megismétli, föltárul annak mély belső értéke.”
*bizánci liturgia


A Hit kapuja

Jókai Anna, Korzenszky Richárd
3500.- Ft
Megjelenés éve: 2015.

„A Szent Pál-i levelek kivétel nélkül a létezés és az emberi élet legnagyobb harmóniáját tükrözik. A Krisztust váró isteni erények középpontjában a mindent felmutató triptichon, a hit, a remény és a szeretet áll. Pál apostol, a három erény közül a legnagyobbnak a szeretet tartja. Jókai Anna dialógusköteteiben a szeretet szigetein, a remény ablakán közelített a hit kapujához. Korzenszky Richárd bencés szerzetes, tihanyi perjel személyében méltó útitársat választott, mondhatnánk úgy is: jó pásztor mellé szegődött. Hogyan juthatunk a hit kapujáig, át s túl azon? A hosszú beszélgetések erre keresik a választ. »Keresd a békét, és járj utána!« - idézi Richárd atya Szent Benedek szavait a regula előszavából. A békességhez vezető út azonban hosszú, és néha keskeny is, pontosabban: a legtöbbször az. A hit kapujához jutni bizalom és bizakodás egyaránt szükséges. A tüzes lelkűek, mint e kötet mostani szerzőpárosa is, sokat tesznek és tehetnek is ezért, hiszen tudják, és bizonyosak benne: »Minden Belőle, Általa és Érte van…«”
Kovács András Péter


Amikor felkel a Nap

Korzenszky Richárd OSB
Fotóalbum
5000.- Ft
Megjelenés éve: 2014.

„Rácsodálkozni a mindig változóra. S észrevenni, hogy mindig ugyanaz. Rácsodálkozni mindig ugyanarra, s rádöbbenni, hogy mindig változó. Eloszlik a sötétség, átragyog a fény: hol hasító-harsány világossággal, hol szelíd, csendes fényességgel. S mindig ugyanarról beszél, hogy »az élet él és élni akar« (Ady). A tihanyi dombon közel ezer éve áll már templom: a tizenegyedik századi ablakokon ugyanaz a Nap ragyog be ma is, mint akkor, s amely fölkel és lenyugszik, amióta világ a világ…
Fény és víz: az ember egyik nélkül sem tudna élni. A Balaton számomra kimondhatatlan és megfoghatatlan ajándék. Ablakomból hol zöldnek, hol szürkének, hol bíborvörösnek, néha feketének látom. Mindig más. És mindig ugyanaz.
Tudom, hogy mindenkiből hiányzik valami, belőlem is. S ezt a hiányt betölteni csak annak a Végtelennek élménye tudja, Akiről Babits kérdez így: »Mi van túl minden tarkaságon? Világon, virágon. ruhákon?«
Tihany: csend, csendesség, béke. Erről beszél számomra a víz, a fény, a Nap, a Hold. Ezt az igényt szeretném megláttatni. Bár nem vagyok fotóművész, ezért merek mégis néhány képemmel az emberek elé állni.”


A zarándok elbeszélései

Korzenszky Richárd OSB
1000.- Ft
Megjelenés éve: 2009.

„A múlt század második felében készült az orosz lelki irodalom e jellegzetes, népszerű alkotása. Szerzője ismeretlen. Sok nyelvre lefordították, sokak épülésére vált keleten és nyugaton egyaránt.

Eleven, színes nyelven mesél. Elmondja, hogyan tanulta meg ő, a »zarándok« a szüntelen imádságot. Elmondja, milyen emberekkel találkozik vándorútján: megelevenednek az orosz regények tipikus alakjai, a kunyhólakó muzsikok, gazdag nemesek, lengyel urak, egyszerű emberek. Vándorútján kísérője a Biblián meg a száraz kenyéren kívül a Filokália is(egy aszkétikusírásokból álló gyűjtemény, amely a 18. század végétől rendkívül népszerű volt a szláv monostorokban), útitársa a szüntelen imádság, Jézus nevének ismétlése ajkával, lélegzetvételével, egész valójával, s az Isten él már benne az imádság által. A fák, a madarak, erdők, vadállatok, az idegen emberek, az egész mindenség új életet él: az Istenről beszél neki minden.

Az ezeréves orosz kereszténységnek ez a biblikus hagyományokra visszanyúló, első pillantásra talán gyermekien egyszerű, naivnak tetsző írása igazi mélységeket rejt magában.”


Békesség ennek a háznak!

Korzenszky Richárd OSB
Elmélkedések, igehirdetések
800.- Ft
Megjelenés éve: 2016.

„»Békesség ennek a háznak!« Jézus ezzel az üzenettel küldi tanítványait az emberek közé. »Keresd a békét és járj utána!« – Szent Benedek Atyánk ezt a feladatot adja szerzeteseinek. Egész életre szóló kihívás szembenézni önmagunkkal és a körülöttünk lévő világgal. Azzal a reménnyel adom közzé ennek a kis könyvnek az írásait (igehirdetéseket, elmélkedéseket), hogy a csendes, elmélyedő olvasás közelebb hozhat mindannyiunkat a belső békességhez.”


„Hozzád emelem...”

Korzenszky Richárd OSB
Imádságok
500.- Ft
Megjelenés éve: 2011.

„»Rövid és tiszta legyen az imádság!« – figyelmezteti Szent Benedek atyánk a szerzeteseket. Mert »nem a sok szóban találunk meghallgatást, hanem a szív tisztaságában«. (Vö. RB 19.) Segítsenek a könyvecske sorai ahhoz, hogy fölemeljük a lelkünket, hogy békét és nyugalmat találjunk, és hogy megérezzük: mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, és az Isten Mennyei Atyánk.”


Maradj velünk

Korzenszky Richárd OSB
Imádságok
2500.- Ft
Megjelenés éve: 1998.

„Megszólítani az Istent, az ő színe elé állni, igéjét meghallgatni és szívünkbe fogadni, Jézus Krisztust uruknak megvallani, a Lélek által köszönetet mondani, ember-voltunk korlátait elismerni, tekintetünket végtelen távlatokra nyitni, társainkban testvért látni, elcsendesedni, imádkozni: ehhez segítsen ez a könyv, melynek szövegei a tihanyi bencés apátsági templom ünnepnapjain és vasárnapjain hangzottak el.”


„Mi végre vagyunk a világon?”

Korzenszky Richárd OSB
Esszék, tanulmányok, beszédek
2200.- Ft
Megjelenés éve: 2015.

„Elsősorban azoknak ajánlom ezt a kötetet, akik szeretnének erősödni hitükben, magyarságukban. Abban a tudatban adom közre, hogy nem ritkán ismétlem magam: alkalmi megszólalások, írások gyűjteménye; nem ritkán szinte rögtönözni voltam kénytelen. Esetlegességük, olykor kidolgozatlanságuk ellenére is remélem, hogy a jó szándékú olvasót továbbgondolásra serkentik, és segíthetik abban, hogy közvetlen környezetükben, a rájuk bízottak között határozottabban tudjanak képviselni egy olyan értékrendet, amely meggyőződésem szerint képes arra, hogy teljesebb emberként tudjunk megállni kihívásokkal teli világunkban.”


Semmit se mondok kétszer

Korzenszky Richárd OSB
Jegyzetek a Katolikus Rádiónak
800.- Ft
Megjelenés éve: 2014.

Egykori magyar tanárom, akit fél évszázad után is emlegetnek volt diákjai, mondta: „»Idevigyázz gyerek! Megmondtam már százszor, hogy semmit sem mondok kétszer!« Ilyen a pedagógus élete. Újra és újra elmondom, kibeszélem a lelkemet, rojtossá válik a nyelvem, és azt remélem, hogy valamikor mégis célba találnak a szavaim.

Jó szívvel ajánlom ezeket a rövid írásaimat mindenkinek, aki arra vállalkozott, hogy emberekkel foglalkozzon. A Katolikus Rádió számára elmondott jegyzeteim újabb csokra. Az első volt: Üzenőfüzet – »Kinyílott az aranyeső«. A következő: »Idevigyázz gyerek!« Majd: »Megmondtam már százszor…« Ezzel a füzettel most befejeződik a mondat: »Semmit sem mondok kétszer.« Mondanunk kell, szünet nélkül. Mert meggyőződésem, hogy van értelme. De arról is meg vagyok győződve, hogy bármennyire fontos az, aki vet és az is, aki öntöz, a növekedést végül is az Isten adja. (Vö. 1 Kor 3,7).”


Tichon super Balatin 1055

Korzenszky Richárd – Molnár László
Fotóalbum
1350.- Ft
Megjelenés éve: 2005.

2006. május 22-én az apátság tetőterében megrendezett könyvbemutatón mutatták be Korzenszky Richárd – Molnár László Tichon super Balatin 1055 című Tihany albumát.

„Tihany szent hely. Festői szépségű: vonzotta az érzékeny szellemű és igazságkereső embereket. Nyugodt hely, mert bár itt van az átkelő a Balatonon, mégis egészen más, mint a parti városok, amelyeket átszel az országút és a vasút. Tihany ősi hely. Éltek itt már emberek a magyarság honfoglalása előtt is: fölismerték, hogy harcászati szempontból kiváló adottságai vannak, ezért építettek földsáncot és várat. Miért éppen erre a helyre, a Balaton fölött emelkedő félszigetre emeltette I. András király a szentegyházat Szűz Mária és Szent Ányos püspök tiszteletére, csak találgatni tudjuk. Az ő monogramját viselő alapítólevél minden magyar anyanyelvű számára jelképes dokumentum. Latin nyelven írták – ez az európai kapcsolatoknak és kultúrának a jele. Megjelennek benne az első magyar szavak, a mogyoróbokor, a körtefa, a fehérvárra menő hadi út: magyarságunk jelen van ebben az oklevélben. S mindez Krisztus jelével, az oszthatatlan Szent Háromság nevében történik: elválaszthatatlan az alapítás ténye a kereszténységtől. Tihany találkozási helye ősidők óta különböző kultúráknak. A barátlakásokban, az oroszkői monostorban az Istent dicsérő szláv szerzetesek és a félsziget egyik magaslatán latinul zsolozsmázó bencések bár különböző kulturális gyökerekkel, de mégis ugyanazzal az örök emberi vággyal tekintettek bele a felkelő Napba. Tihany és a Balaton összetartozik. A Balaton és a szép és gyönyörű Magyarország elválaszthatatlan. Magyarország viharos történelme és a tihanyi apátság sorsa ugyancsak összefonódik. Viharos volt a történelem. Szél és vihar dühönghet, hol jobbról, hol balról: ha szilárd alapra épül a ház, nem omlik össze. Kell, hogy elfogadjuk: van rajtunk kívül, felettünk álló Rend, amelyhez igazítva az életünket békességet találunk. Mert a béke – az egyes emberé és a közösségeké is – az a nyugalom, ami a rendből, a rendezettségből származik. A béke keresése a legmélyebb emberi vágy megfogalmazódása. Ezért vagyunk a világon. Tihany neve a csendre, a békességre figyelmeztet. Templomunkat sokan látogatják. Tihanyi emberek nemzedékei ragaszkodnak és ragaszkodtak a legnehezebb időkben is hűséggel az ősi szentegyházhoz. Messze földről is eljönnek ide, hogy megcsodálják a természet szépségét és a régi mesterek műalkotásait. S templomunk a lélek fölemelésének a helye, közelieknek és távoliaknak egyaránt. Kell, hogy legyenek szent helyeink, amelyek fölötte vannak a hétköznapi viharoknak. Tihany ilyen hely. Szent helye a magyarságnak.”


Piros csizmán őszi harmat…

Mécs László
Válogatott versek
500.- Ft
Megjelenés éve: 2006.

„A Mécs-hagyaték lelkes, hozzáértő, sajnos már nem élő gondozója, Fényi Ottó gödöllői premontrei perjel többször elmondotta: jó volna egy olyan válogatást készíteni, amely a legismertebb Mécs-verseket tartalmazza. Az ő szándékát teljesítjük, amikor közreadjuk ezt a csokrot Mécs László költészetéből. Mécs László verseinek Látását nehéz ma felidézni. Vannak még – az idősebb korosztály képviselő –, akik emlékeznek a költő sokakat megmozgató, lelkesült és lelkesítő előadásaira. Jó néhány költeményének egy-egy sora szinte szállóigévé vált, mint például a »Vád- és védőbeszéd« című versből a következő: »E fiúkért valaki felelős...«

Jó szívvel ajánljuk ezt a válogatást minden érdeklődőnek. S reméljük, hogy a Mécs-kutatás folytatódik, és az egykori nagy hatású, sokak által bírált és irigyelt költő megfelelő helyre kerül a magyar irodalom történetében. Verseiből pedig tovább élnek azok az alkotások, amelyek segítenek eligazodni ennek a világnak ma is jelen lévő útvesztőiben. Mert: »Ha a mérték tönkrement, / senki, semmi meg nem ment.« (Bakonyi látomás)”


Amit az Ószövetség Jézusból láttat…

Nyiredy Maurus
950,- Ft
Megjelenés éve: 2016.

„A zsidó Biblia (Ószövetség) nem könnyű olvasmány. Ezért a hívek nem is nagyon olvassák, de a papság sem foglalkozik vele érdemben. Fölolvasunk belőle vasárnaponként egy-egy részletet és ennyi. Ezért gondoltam, hogy egy kötetben a három liturgikus év (A, B, C) ószövetségi olvasmányairól adnék egy alapvető tájékoztatást. Külön felhívom a figyelmet arra, hogy általában az ószövetségi olvasmány és evangélium kapcsolatban áll egymással. Úgy válogatták a szövegeket, hogy az ószövetségi olvasmány egy jövőben beteljesedő ígéretként jelenjen meg, az evangéliumban viszont már a beteljesedést lássuk. Jézus Krisztus ebből a világból jön, kell, hogy lássuk és értsük, a gyökereket, hogy magát Jézust is jobban értsük.”


„A szikla pedig Krisztus volt…”

Vasárnapról vasárnapra Szent Máté evangéliumával
Nyiredy Maurus OSB
950.- Ft
Megjelenés éve: 2013.

„A »B« és »C« év után ebben a kötetben az »A« év vasárnapi szövegeihez szeretnék hozzászólni azért, hogy a szentmisén résztvevő hívőknek segítsek egy alapvető tájékoztatással. Megadom az evangéliumok lelőhelyét és rövid magyarázatot is adok hozzá. Másodikként az ószövetségi olvasmányokhoz szólok hozzá. A harmadik részben a hét minden napjára a vasárnapi szentírás szövegek alapján adok egy meditációs témát, imádságunkban ezzel foglalkozhatunk. A negyedik részlet egy rövid szubjektív imádság, amelynek az lenne a célja, hogy bevezesse az olvasót a személyes, saját szavainkkal, gondolatainkkal történő imádságba.”


Erő a magasból

(olvasókönyv bérmálkozóknak)
Nyiredy Maurus OSB
950.- Ft
Megjelenés éve: 2014.

„Nyiredy Maurus bencés szerzetes vagyok.
Évekig tanítottam hittant a pannonhalmi bencés gimnáziumban, de plébánosként egy vidéki nagy város egyik kerületének bérmálkozásra készülő tizennégy éves fiataljaival is foglalkoztam. Nem hittan könyvet akartam írni, hanem olvasókönyvet, amit bárki kézbe vehet, beleolvashat, lapozgathatja, elgondolkodhat afölött, amit olvasott. És talán ráébred, hogy a kereszténység egyáltalán nem túlhaladott. A könyv azoknak a fiataloknak szól, akik eddigi életükben, környezetükben, még hittanon sem fedezték fel Jézus Krisztust, de vágyódnak a boldogság után, boldogok akarnak lenni.”


Égi és földi szerelem egy bencés szerzetes szemével

Nyiredy Maurus OSB
800.- Ft
Megjelenés éve: 2013.

„Mi az, hogy égi meg földi szerelem? Mi igazában csak egyféle szerelmet ismerünk, és az nagyon is földi, konkrét, megfogható. De kérdezzük meg mégis, jogos-e ez a megkülönböztetés? A szerelem kérdését itt egy szerzetes feszegeti, tehát a választ vallásos gondolatkörben kísérli meg, ráadásul ez a szerzetes a bencés közösség tagja, tehát keresztény.

Bármilyen furcsán hangzik is, a szerzetes is szerelmes. A szerzetes ugyanis életének legfőbb értelmét, a boldogságát abban találja meg, hogy Istent keresi, őutána vágyódik, őt akarja szolgálni és dicsőíteni, boldogságát őbenne találja meg és tőle várja, tehát szerelmes. De ha jól meggondoljuk, a villamos hátsó peronján önfeledten csókolózó szerelmesek is Istenbe szerelmesek, még ha erről nem is tudnak. Mert minden szeretet, ha az embert öleli is, Istent öleli. A szeretet forrása és beteljesülése Isten, aki a szeretet. Ezért valóban egyetérthetünk abban, hogy igazában csak egyféle szerelem van, különbséget csak a szeretet »tárgya« tekintetében tehetünk.

Az alábbi gondolatok tulajdonképpen nem akarnak mást, mint a szerzetesek szeretetben-szerelemben való istentapasztalatát felajánlani a szeretetben-szerelemben élőknek, hogy földi életformájuk határait meg tudják haladni Isten felé, és így boldogságuk teljesebb legyen.”


„Miért keresitek az élőt a holtak között?”

Vasárnapról vasárnapra
Szent Lukács evangéliumával
Nyiredy Maurus OSB
950.- Ft
Megjelenés éve: 2013.

„Jézus Krisztus életét, szavait négy írás hagyta ránk, ezeket görög szóval evangéliumoknak hívjuk. Kézenfekvő, hogy évente a liturgián egy evangéliumot vegyünk kézbe, és azt végigolvassuk. Így egy év alatt a vasárnapi liturgián végigolvassuk Máté evangéliumát (»A« év), a következő évben Márk evangéliumát (»B« év), aztán meg Lukács evangéliumát (»C« év). János evangéliumának nem jutott külön év, ezt a többi között az év bizonyos részeiben elosztva olvassuk végig. Minden vasárnapnak az evangéliumi részét bemutatom, röviden értelmezem, hogy ha valaki a vasárnapi szentmise előtt ezt a részletet elolvassa, tudja, hogy másnap mit fog hallani. Így bizonyára másképpen, elevenebben, összeszedettebben tud részt venni a liturgián.

A szentmisén természetesen nem csak az evangéliumot olvassuk. Előtte mindig szerepel egy részlet az Ószövetségből. Az Ószövetség segít megérteni Jézust, az ő útját. A részlet, amit felolvasunk, mindig kapcsolatban van az evangéliumi részlettel. Ezt az ószövetségi részletet is igyekszem röviden megvilágítani.

Végezetül minden vasárnap találunk egy személyes imádságot is. Ugyanis fontos, hogy Isten szavára válaszoljunk. Ez a válasz éppen az imádság. Arra törekedtem, hogy ebben az imádságban az olvasott szentírási részletek gondolataival szólítsam meg akár a mennyei Atyát, akár az Ő Fiát és a mi Testvérünket, Jézust.”


Kiáltás a mélyből

Szennay András OSB
500.- Ft
Megjelenés éve: 2011.

„Isten ajándéka a szellem és lélek világosságában megért magas kor. Ennek az ajándéknak az örömében köszöntöm András főapát urat, a Magyar Bencés Kongregáció emeritus főapátját 90. születésnapján minden rendi testvére nevében. Vele együtt adunk hálát az elmúlt 90 esztendőért, amelynek évtizedei »az Úr szolgálatának iskolájában« teltek, ahol egyszerre volt tanítvány és tanító. Tisztelettel nyújtjuk át a »Kiáltás a mélyből« című munkáját, amely átdolgozott, új kiadása a korábban »Urunk mikor eljön« címmel megjelent könyvének. András főapát úr harminc éven át a kereszt »oktalanságát« ugyanakkor »egyedüli reménységét« tanította a Szent Három Napra Pannonhalmára sereglett »húsvéti közösségnek«. Az elmélkedésekből ismét erőt és reményt meríthetünk kereszthordozásunkhoz.”
Várszegi Asztrik, pannonhalmi főapát


Vízparton az ember könnyeben felejt

Tamás István
1700.- Ft
Megjelenés éve: 2003.

„Tamás István kortársunk volt. 1932-ben született, 1998-ban halt meg. Negyven éven át olvashattuk számtalan cikkét, tárcáját, esszéjét, színikritikáját, jegyzeteit, tűnődéseit, drámáit. Nagy tehetségű, olyan alkatú újságíró és novellista volt – ki merem mondani –, mint Kosztolányi Dezső. Ez nem az életmű formátumára vonatkozik, hiszen Kosztolányi a magyar irodalom kanonizált klasszikusa, hanem Tamás István kultúrájára, ízlésére, választékosságára és tartózkodására az aktuálpolitikai igényektől.
Tamás István balatoni jegyzetei és meditációi ilyen tiszta pillanatú tűnődések, kedves olvasólámpája meleg fénykörében, asszonya mellett, aki egy másik múzsának, a képíró Szent Lukácsnak hódol.
Eötvös Károly óta aligha volt olyan teremtő Balaton-élménye más magyar írónak, mint amilyen a Tamás Istváné. A természet ihlető szemléletének és írói ábrázolásának afféle válfaja ez, mint az Egry József-képek vagy Udvardi Erzsébet munkái. Tamás Istvánnak és Udvardi Erzsébetnek ráadásul közös ihlete a Balaton. Műhelyeikben legfeljebb kétféle műfajban készültek a Balaton-látomások.
Tamás István műveinek ez a most megjelent kötete úgy gyűjti egybe írásait, hogy azok mellé Udvardi-képek társulnak illusztrációként. Mind a festő, mind az író nagy víz mellől való: Erzsébetet Baja küldte, Istvánt Dunaföldvár. Második szülőföldjük, a latin Pannónia szívében »tengerük« is van: a Balaton.
Amennyi ezüst- és arany-csillámlás egy Udvardi-képen, annyi költőiség a Tamás-prózában! Ez mind a Balaton vizétől, egétől, parti füvétől, lávájától nyeri erejét és fényét”
Kovács Sándor Iván